Foto: Erling Svensen
Gjenbruk ikke tillatt

Sebastes norvegicus

Beskrivelse:
Ueren har en rødlig farge og en kropp som er litt sammentrykt fra sidene. Ryggfinnen er sammenhengende med piggstråler fremst. Fisken er dekket av store piggete skjell og har underbitt. Forgjellelokket har fem bakoverrettede relativt butte pigger som er spisse hos slektningen lusuer. Ueren har indre befruktning og gyter levende unger. Dette er ikke vanlig hos beinfisk. Ueren vokser sakte men kan bli opptil 1 m og 15 kg, og trolig minst 60 år. Den oppholder seg oftest på 100 til 500 m dyp, men er også fanget på 900 m dyp. Føden er krill, lodde, sild og torskefisker. Uer er meget lik snabeluer og i fiskeriene kan disse ofte ikke skilles.

Annet:
Det er noe usikkerhet knyttet til om uerens pigger inneholder gift. For ytterligere informasjon henvises det til Giftinformasjonens veiledningstjenester.